Materiały: Scenariusze zajęć

Centrum Badawcze Małego Odkrywcy- innowacja pedagogiczna w przedszkolu

Centrum Badawcze Małego Odkrywcy- innowacja pedagogiczna w przedszkolu

Innowacja pedagogiczna
„Centrum Badawcze Małego Odkrywcy”
Opracowanie: Kamila Wróbel
Przedszkole Małego Odkrywcy w Chwiramie
Rok szkolny 2018/2019
1. Założenia programu:
Innowacja skierowana jest do wychowanków Przedszkola Małego Odkrywcy
w Chwiramie. Realizowana będzie w II półroczu roku szkolnego 2018/2019 w grupie 5-6 latków. „Centrum Badawcze Małego Odkrywcy” realizowany będzie w formie zajęć dodatkowych- 1 h w tygodniu.
Koncepcja innowacji dostosowana została do założeń nowej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
„Centrum Badawcze Małego Odkrywcy” rozwija wśród dzieci 5-6 -letnich samodzielność, myślenie praktyczne i kreatywne, spostrzegawczość, koncentrację uwagi, uczy wiedzy przyrodniczej, geograficznej, biologicznej, historycznej. Ćwiczy umiejętność współpracy
w grupie przedszkolnej.
Realizacja programu umożliwi każdemu dziecku poszerzenie i pogłębienie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form
i metod pracy.
Podczas spotkań dzieci będą tworzyły mini laboratorium- CENTRUM BADAWCZE,
w którym odbywać się będą eksperymenty i doświadczenia. Nauczą się obserwować otaczający świat i korzystać z różnych pomocy do tego służących jak lupy, szkła powiększające, magnesy, strzykawki, pipety. Gromadzone materiały (zebrane podczas spacerów badawczych, a także pozyskane z pomocą rodziców) będą wykorzystywane do nauki klasyfikacji, tworzenia prac plastycznych, muzykowania i obserwacji.
2. Cel główny:
Celem głównym programu jest rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody oraz odwagi w podejmowaniu działań w celu wyjaśnienia zagadki/ problemu, nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.
3. Cele ogólne:
- budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka;
- rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych i przyrodniczych;
- poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń;
- poznanie wybitnych odkrywców i naukowców oraz ich wynalazków;
- odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego;
- nauka poszukiwania okazów i próbek do badań/eksperymentów w środowisku naturalnym;
- inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku;
- wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia;
- stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną,
a skutkiem;
- budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy i rodziny;
- przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy;
- nauka prezentacji efektów swojej pracy;
- kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach.
4. Cele szczegółowe:
- aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych ( dziecko - ogląda, szuka, obserwuje, porównuje, bada, eksperymentuje);
- wciela się w rolę botanika, zoologa, chemika, fizyka, astronoma, muzyka, artystę;
- cierpliwie oczekuje na swój udział w badaniach;
- przestrzega ustalone zasady w zabawach;
- formułuje spostrzeżenia i wnioski;
- posługuje się prostymi narzędziami;
- poprawnie nazywa badane przedmioty i zjawiska;
- prezentuje poznanego wynalazcę/ odkrywcę;
- obserwuje zachodzące procesy w sposób uważny i otwarty;
- dba o stan środowiska społeczno – przyrodniczego;
- podejmuje próby samodzielnego wykonywania eksperymentów pod okiem nauczyciela.
5. Środki dydaktyczne:
- materiały dydaktyczne: plansze, zdjęcia, bajki, piosenki i filmy edukacyjne;
- przedmioty potrzebne do realizacji eksperymentów (lupy, pipety, kolby, probówki, strzykawki, butelki, środki chemiczne, produkty spożywcze, surowce naturalne i sztuczne);
- opowiadania, książki tematyczne;
- tablica multimedialna, projektory, mikroskop.
6. Metody:
- słowne: rozmowa, instrukcja, objaśnienia, społecznego porozumiewania się;
- czynne: samodzielnych doświadczeń; kierowana własna działalnością, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń;
- oglądowe : obserwacja, pokaz, demonstracja, uprzystępniania sztuki.
7. Formy:
- indywidualna – dziecko samodzielne wykonuje czynność;
- zbiorowa - wszystkie dzieci pracują wspólnie;
- zespołowa - dzieci pracują w stałych zespołach;
- grupowa, dzieci pracują w jednorazowych grupach.
8. Przewidywane efekty :
- oryginalność i płynność myślenia;
- ciekawość i odwaga badawcza;
- zdolność do analizowania;
- wyobraźnia i fantazja;
- umiejętność sięgania po analogię, wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczeń oraz
przetwarzania ich;
- radość z możliwości eksperymentowania i działania;
- właściwe relacje z rówieśnikami;
- wiedza, informacje o tematyce bliskiej i dalekiej;
- ciekawość świata, umiejętność poszukiwania odpowiedzi na różne ciekawe pytania
przyrodnicze, techniczne;
- umiejętność porównywania, myślenia, opowiadania;
- czerpanie i okazywanie radości i kreatywności w podejmowanych działaniach;
- umiejętność prezentacji nabytych umiejętności w formie zabawy oraz przedstawienia teatralnego.
9. Proponowana tematyka:
Tematyka zajęć została ujęta w trzy bloki tematyczne:
• Wielcy odkrywcy
A.G. Bell i telefon,
T. Edison i żarówka,
bracia Wright i samolot
• Krainy:
W krainie barw
W krainie papieru
W krainie soli
Zabawy z kamieniami
Magiczny kamień
Zabawy z ruchem
W krainie dźwięku
Fabryka kryształów
Zabawy z pianą
• Żywioły:
Zabawy z powietrzem
Tajemnice wody
Tajemnice światła
Magiczny piasek
W ramach pierwszego bloku dzieci będą poznawały wybitnych naukowców i ich wynalazki. Natomiast w ramach drugiego bloku będą badały właściwości różnych materiałów: barwników, soli, papieru, kryształów i magnesu. Z kolei w ramach trzeciego bloku dzieci dokonywały będą obserwacji powietrza, ognia, wody, piasku oraz badały przyrodę. W trakcie zajęć będą gromadziły materiał przyrodniczy jak również pojemniki i przedmioty codziennego użytku związane z tematyką.

10. Ewaluacja:
Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco poprzez obserwację dzieci i rozmów
z rodzicami, a także prowadzenie CENTRUM BADAWCZEGO i gromadzonych w nim okazów, eksponatów i prac dzieci w zakresie badanych zjawisk. Ponadto zaplanowano zajęcia otwarte z udziałem rodziców, podczas których dzieci będą miały okazję zaprezentować swoje umiejętności. Na koniec zajęć zostanie przeprowadzona wśród rodziców i innych zaproszonych gości ankieta dotycząca efektów kilkumiesięcznej pracy. Nauczyciel dokona podsumowania podjętych działań oraz uzyskanych efektów.
Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.